จุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อปอดงูปากกว้างน้ำเค็ม Cerberus rynchops จากบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย

ศิลปชัย เสนารัตน์, ปิยากร บุญยัง, ธีรกมล เพ็งสกุล, ศันสรียา วังกุลางกูร, ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เจษฏ์ เกษตระฑัต

Abstract


          ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อปอดงูปากกว้างน้ำเค็มจากบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของประเทศไทย ด้วยวิธีมาตรฐานทางด้านมิญชวิทยา โดยย้อมด้วยสีสีฮีมาทอกซีลีนและอีโอซิน และกรดเพอริโอดิคชิฟฟ์ ผลการศึกษาพบว่า ปอดประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วน คือ หลอดลม หลอดลมฝอย หลอดลมฝอยส่วนปลาย หลอดลมฝอยส่วนหายใจ และถุงลมปอด ตามลำดับ โดยเฉพาะถุงลมปอดซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเนื้อเยื่อปอดและมีถุงลมเป็นจำนวนมาก มิญชวิทยาของผนังท่อนำอากาศภายในปอด ประกอบด้วยชั้นเยื่อเมือก ชั้นใต้เยื่อเมือก ชั้นกระดูกอ่อน และชั้นแอดเวนทิเชีย ผนังของถุงลมมีโครงสร้างพิเศษ โดยที่ชั้นมิวโคซาประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิวแบบแบนบาง และมีเซลล์อีก 4 ชนิดแทรกตัวอยู่ คือ เซลล์ถุงลมปอดชนิดที่หนึ่ง เซลล์ถุงลมปอดชนิดที่สอง เซลล์บุผิว และแมคโครฟาจ นอกจากนี้ยังพบเส้นเลือดฝอยจำนวนมากท่ามกลางถุงลมอีกด้วย

Histology of the Lung Tissue in Dog Faced-water Snake, Cerberus rynchops from Pranburi Estuary, Thailand

Abstract
          In the present study, histological structure of lung tissue in dog faced-water snake, Cerberus rynchops, from Pranbury estuary, Thailand was described using standard histological technique with the staining of H&E and PAS. The results revealed that the lung separated into various parts including bronchus, bronchiole, terminal bronchiole, respiratory bronchiole and alveolar sac, respectively. Alveolar sac was the large area of lung, which composed of numerous alveoli. The respiratory wall of lung tissue of C. rynchops was consisted of mucosa, submucosa, cartilaginous layer and adventitia. The wall of these alveoli was specially structured in thin epithelium and infiltrated by four cell types including 1) type 1 alveolar cell, 2) type 2 alveolar cell, 3) endothelial cell and 4) macrophage. Additionally, numerous capillaries were also observed among the alveoli.


Keywords


งูปากกว้างน้ำเค็ม; มิญชวิทยา; ปอด; ประเทศไทย; Dog-faced water snake; Histology; Lung; Thailand;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology )

YRU Journal of Science and Technology

Moblie: 063-749-0929 E-mail: ejournal_sci@yru.ac.th