การศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ

อัสม๊ะ ลือมาสือนิ, ลตีฟา สมานพิทักษ์, ซุลกิพลี กาซอ

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของไก่ในการฟักไข่ในระยะเวลา 21 วัน จากตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและสร้างตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ ได้ตู้ฟักไข่ขนาด 53x63x83 เซนติเมตร ความหนา 10 มิลลิเมตร หุ้มด้วยฉนวน (โฟม) กันความร้อนภายในระหว่างไม้อัดสองแผ่น แล้วทำการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเครื่องกลับไข่อัตโนมัติ ทำการเจาะรูด้านบนซ้าย ล่างขวา และติดพัดลมเพื่อระบายอากาศ ให้ความร้อนภายในตู้โดยการติดตั้งหลอดไฟและให้ความชื้นภายในตู้โดยการติดตั้งเครื่องทำหมอกควัน จากการทดสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่แบบกลับไข่ไก่อัตโนมัติ โดยทำการวัดอุณหภูมิทุกๆ 5 ชั่วโมง พบว่า อุณหภูมิภายในตู้ฟักไข่แบบกลับไข่อัตโนมัติมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 37.5 ºC อุณหภูมิแวดล้อม มีค่าใกล้เคียงกันทุกช่วงเวลาในระหว่าง 30 ถึง 31.7 ºC และความชื้นสัมพัทธ์มีค่าใกล้เคียงกันทุกช่วงเวลาในระหว่าง 50.8 - 53.2%

Research and Design Incubator to Control Temperature the Egg Back Automatically

Abstract
This research aims to study and design a controlled temperature to hatch eggs and egg back automatically. To increase the incidence of chicken to incubate for a period of 21 days from the conditioned to hatch eggs and egg back automatically.The results showed that designed and built temperature controlled automatic egg to hatch eggs in return. The size 53x63x83 cm incubators thickness 10 mm insulation (foam) insulation in between two sheets of plywood. Install automatic climate control and return the egg. The hole on the left side bottom right and a fan for ventilation. Heating inside the enclosure by installing lighting and humidity inside the cabinet by installing a smoke machine. The test temperature controlled to incubate an egg to automatically measure the temperature every five hours, the temperature inside the eggs hatch-back with automatic averaging at the right temperature. 37.5 ºC ambient temperature There are similar every moment in between 30 to 31.7 ºC and the relative humidity is the same all the time in between 50.76% to 53.24%.


Keywords


ตู้ฟักไข่ไก่; ความชื้นสัมพัทธ์; อุณหภูมิ; Incubator; Reative humidity; Temperature;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology )

YRU Journal of Science and Technology

Moblie: 063-749-0929 E-mail: ejournal_sci@yru.ac.th