เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า

คอรีเยาะ ดูมีแด, ซูไรดา สือยุ, ซุลกิพลี กาซอ

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า ซึ่งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าใช้หลักการเทอร์โมไซโฟน โดยการไหลเวียนตามธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและการสร้างเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์และถังเก็บน้ำร้อน โดยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาด 70x95 เซนติเมตร มีฝาปิดเป็นกระจกใส พื้นด้านในบุด้วยฉนวนกันความร้อน และถังเก็บน้ำร้อนขนาด 20 ลิตร ทำการเจาะรูถังน้ำด้านข้างเพื่อติดตั้งฮีตเตอร์ ท่อส่งน้ำเข้าและน้ำออกจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และเจาะรูติดก๊อกน้ำสำหรับเปิดน้ำออกมาใช้ จากการทดสอบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. พบว่า เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิภายในแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 70°C เมื่ออุณหภูมิอากาศแวดล้อมเฉลี่ยเท่ากับ 42°C อุณหภูมิของแผ่นดูดรังสีเฉลี่ยเท่ากับ 86°C อุณหภูมิน้ำก่อนเข้าแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 43°C อุณหภูมิน้ำออกจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 53°C และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้
ฮีตเตอร์ ที่อุณหภูมิคงที่ 60°C อุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 56°C

Solar Water Heater Hybrid with Electric

Abstract
This research aims to design and build a solar water heater electrical joint. To reduce the use of electricity generated from fossil fuels by electric water heater. The water heater Solar power works by using the natural circulation (Thermosyphons). The research found that design and build a solar water heater electrical joint. Consist of two parts: the solar panels. And hot water tanks The solar panels measures 70x95 cm with a glass lid. The inside of the box covered with insulation. water tank and Hot a 20 liter bucket of water beside the hole to
install pipelines to and from the solar panel and another hole has been made for installing a water tap for using hot water. Testing water heater Solar electricity between 09.00 AM-04.00 PM found that solar water heater using solar panels. The internal temperature of solar panels is estimated at 70°C ambient air temperature of 42°C average temperature of 86°C average radiation absorber plate which is testing solar water heater using solar panels. Water temperature before entering the solar panels is estimated at 43°C temperature water from the solar panels is estimated at 53°C and hot water solar heating by a heater. The constant
temperature of 60°C water temperature averages 56°C.


Keywords


เทอร์โมไซโฟน; แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์; ฮีตเตอร์; Thermosyphons; Solar panels; Heater;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology )

YRU Journal of Science and Technology

Moblie: 063-749-0929 E-mail: ejournal_sci@yru.ac.th